Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására

SHARE
, / 1573 0

Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a civil szervezetek támogatására

1. A pályázat célja: a civil szervezetek 2017. évi támogatása

2. A pályázati felhívás alapja: Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2015.(I.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet)

3. Pályázhatnak: bejegyzett társadalmi szervezetek, alapítványok.

4. Támogatott célok:

 a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,

 b) gyermekek táboroztatása,

 c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,

 d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,

 e) természeti és épített környezet védelme, megóvása,

 f) közrend- és vagyonvédelem erősítése,

 g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,

 h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,

 i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,

 j) kiadványok készítése.

 k) Ismeretterjesztés

 l) Testvér településekkel való kapcsolattartás

 m) sporttevékenység

5. Pályázat tartalmi elemei:

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,

c) a pályázat nevét,

d) az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.

6. Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

a)  a civil szervezetek törvényszéki nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;

b)  a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;

c)  nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról; (2. számú melléklet)

d)  közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén; (2.számú melléklet)

e)   nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;

f)    nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;

g)  A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;

h)   A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles tárgyév május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

i)   nyilatkozat, hogy a civil szervezet az e rendelet 8.§ (1) bekezdésében meghatározottaknak eleget tett-e, azaz a támogatási szerződésben meghatározott határidőig elszámolt-e a tárgyévet megelőző évre kapott támogatással

7. A pályázati nyomtatványok elérhetőségének, igénylésének a módja:

A pályázati felhívással egyidejűleg a honlapon közzétesszük.

8. A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatokat Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve kell beadni egy eredeti példányban és elektronikusan (kizárólag) a phbaracs@vnet.hu e-mail címre.

9. A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati felhívás megjelenését követő 30. nap.

10. A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidő leteltét követő első rendes testületi ülés.

11. Az eredményről történő értesítés: A döntés nyílt képviselő-testületi ülésen történik, a döntésről a honlapon közzétesszük az elnyert támogatási összegeket.

12. Szerződéskötésre vonatkozó szabályok: A döntést követően lehetőség nyílik a támogatási szerződés aláírására.

13. Támogatás igénybevételének módja, elszámolás módja és határideje: A támogatás igénybevételének a módja a beadott pályázati kérelemben foglaltaknak megfelelően alakul, az elszámolás rendjét és határidejét mind a Rendelet, mind a támogatási szerződés tartalmazza.
Baracs, 2017. február 16.

dr.Horváth Zsolt – jegyző

Csatolmányok, pályázati adatlap: