Tisztelt Civil Szervezetek!

SHARE
, / 980 0

Az új civil szervezeti törvényről a Polgármesteri Hivatalban megtartott tájékoztatón is elhangzott, de ezúton ismételten felhívom figyelmüket az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdésére, amely alapján a civil szervezeteknek 2012. május 31-ig beszámolójukat az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe kell helyeznie!

Idézem ezzel kapcsolatosan fent megjelölt jogszabályhelyet és az Országos Bírósági Hivatal közleményét:

?30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.

(2) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.

(3) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.

(4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.

(6) A civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.?

?Országos Bírósági Hivatal közleménye a civil szervezetek beszámolóinak benyújtásáról

Budapest, 2012. február 22., szerda (OS) – Tájékoztatás – A civil szervezetek beszámolóinak benyújtásáról (2011. évi CLXXXI. törvény 105. § (1) bekezdés)

Azok a civil szervezetek, amelyek a törvény előírása szerint 2012. június 30-a előtt kell, hogy eleget tegyenek a beszámoló és közhasznúsági jelentés benyújtási kötelezettségüknek, a beszámolót és közhasznúsági jelentést papír alapon kell megküldeniük az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére.

Fontos, hogy az alábbi technikai előírások betartásával nyújtsák be a beszámolót és a közhasznúsági jelentést: A/4-es nagyságú, 80g/m2 súlyú papíron, egyoldalasan, vagy a papír mindkét oldalán folyamatosan kitöltve.

Erre a dokumentumok feldolgozása (szkennelése) és a bíróságok központi honlapján (országos névjegyzékben) történő közzététel elősegítése érdekében van szükség.

Kérjük a szervezeteket, hogy elsősorban postai úton, tértivevényes levélben juttassák el a dokumentumokat az alábbi címre:

Országos Bírósági Hivatal
Budapest 1363 Pf. 24/1.
A borítékon tüntessék fel:  Beszámoló

Az OBH lehetőséget biztosít a beszámolók és közhasznúsági jelentések személyes beadására is, az alábbi helyen és időpontokban:

Helyszín: Országos Bírósági Hivatal – Országos Nyilvántartások Iroda, Budapest, V. Szalay u. 16.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.15 – 12.00 óra
Szerda: 08.15 – 12.00 óra
Péntek 08.15 – 12.00 óra

Kiadó: Országos Bírósági Hivatal ?