Bölcsődei jelentkezés a 2022/23-as nevelési évre

SHARE
, / 1379 0

Bölcsődei jelentkezés a 2022/23-as nevelési évre

2022. szeptember 1.-től Baracs Község Önkormányzata a fenntartásában működő Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bölcsődei egységében 2 csoportban, maximum 28 kisgyermek gondozását-nevelését tudja ellátni 20 hetes kortól 3 éves korig.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik:

 • munkavégzésük (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is)
 • munkaerő piaci részvételüket elősegítő program, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,
 • betegségük vagy
 • egyéb ok miatt (a gyermek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt) gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

 • ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
 • a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
 • az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket
 • a védelembe vett gyermeket.

A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt. másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.

Bölcsődei jelentkezés helye és ideje személyesen: Baracs Szabadság tér 10.

2022. július 26, 28 és 29: 9.00-13.00 óra között
2022. július 27: 13.00-16.00 óra között

A bölcsődei jelentkezéshez az alábbi iratokat szükséges magukkal hozni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártya, lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a szülők/törvényes képviselők lakcímét igazoló hatósági igazolványa, személyi igazolványa
 • külön élő szülők esetében a gyermek elhelyezését igazoló dokumentum
 • külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás
 • mindkét szülő/törvényes képviselő munkáltatói igazolása, vagy munkáltatói szándéknyilatkozata (vállalkozó, őstermelő esetén nyilatkozat arról, hogy a munkavégzés napi hány órában történik) letölthető az alábbiakban ezen az oldalon
 • Jogosultságot igazoló dokumentumokat pl.: RGYK igazolás, egyedülálló szülő, illetve három, vagy több gyermeket nevelő családok emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolások
 • Egyéb „ok” igazolása (iskolalátogatási igazolás, védelembe vétel, jelzőrendszeri javaslat, egészségügyi igazolás stb.)
 • kitöltött jelentkezési lap (letölthető az alábbiakban ezen az oldalon)
 • Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához (melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez): Jövedelemnyilatkozat és a kitöltési útmutató letölthető az alábbiakban ezen az oldalon.

A benyújtási határidő után /nevelési év közben beérkező kérelmet az adott időszakban rendelkezésre álló szabad férőhelyek függvényében tudjuk elbírálni. Amennyiben a szülő nem a nevelési év kezdetétől (szeptember 1) kéri a bölcsődei felvételt, hanem későbbi időpontban, akkor a jelentkezést várólistára tudjuk fogadni.
A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt. Az elbírálás a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvényben megfogalmazott szempontsor alapján történik. A bölcsődei felvételekről, a felvett illetve elutasított gyermekekről 2022. augusztus 26.-ig tájékoztatást kapnak a szülők írásban. Amennyiben az ellátást igénylő törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Baracs Község Önkormányzat Képviselő Testületének rendelete szerint a bölcsődei ellátás igénybevétele térítési díjköteles, amely két részből tevődik össze: étkezési-, és gondozási díjból. A háztartás egy főre eső jövedelmétől függően személyi térítési díj állapítható meg, valamint jogszabályi feltételek teljesülése esetén térítésmentes is lehet az ellátás. (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, a 3 vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei, valamint a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek, az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban elhelyezett, valamint az átmeneti, vagy tartós nevelésbe elhelyezett gyermekek mentesülnek a gondozási díj megfizetése alól a törvény erejénél fogva.) A kedvezményezetti körön kívül eső családok esetében pedig jövedelemarányosan kerül megállapításra a személyi térítési díj, tehát a szabályozás figyelemmel van a szülők jövedelmi helyzetére.
A gyermekek fogadása a nevelési – gondozási év első napjától, szeptember 1.-től (csütörtök) folyamatosan történik.

Letölthető dokumentumok:

Baracs, 2022. július 19.

Fazekas Kitti – Intézményvezető