Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

SHARE
, / 1036 0

HIRDETMÉNY

az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 15. (csütörtök)

2021. április 16. (péntek)

A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) továbbá, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény vagy sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye).

Személyes megjelenés esetén – a beiratkozást megelőzően történő telefonos egyeztetés alapján – az iskola beosztást készít a járványügyi szabályok betartása érdekében.

A szülő, törvényes képviselő a beiratkozási folyamatot az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is indíthatja 2021. április 16-án 19.00 óráig. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

A felvételről első fokon a beiratkozást követően tizenöt napon belül az iskola igazgatója írásban dönt. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani (Dunaújvárosi Tankerületi Központ).

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiskolázási körzetek listája megtekinthető a
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek honlapon.

Szilágyiné Németh Sarolta – tankerületi igazgató