Óvodai beíratás

SHARE
, / 1277 0

A 2016/2017-es nevelési évre szóló óvodai beíratás, előjegyzés ideje április 19-től 21-ig, minden nap az óvoda vezetői irodájában reggel 8-tól délután 16-ig tart.

A Ntk.8§(2) bekezdése értelmében, “A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Az óvodai nevelési év kezdőnapja 2016. szeptember 1.

A beiratkozáshoz szükséges iratok: 20/2012.(II.31.) EMMI rendelet alapján “Az óvodai beiratkozáshoz be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.”

Továbbá a gyermek TAJ kártyáját is szíveskedjenek hozni.

ovisok

Intézményünkben 2001. szeptember 01-től az Óvodai Integrációs program alapján integrált nevelés folyik.
Sajátos Nevelési Igényű gyermekek ellátására az Alapító Okiratban szereplő alaptevékenység kötelezi óvodánkat.
Az óvoda felvételi körzete: Baracs közigazgatási határa

Az óvodai felvételi eljárás közlésének határnapja: 2016. május 13.

A szülő, törvényes képviselő felvételről, átvételről hozott óvodavezetői döntés ellen jogorvoslattal fordulhat a Köznevelésről szóló törvény 37-38§ alapján az óvoda fenntartójához, jegyzőjéhez.

A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 247.§ szerint.

Baracs, 2016.03. 21.

Dobrovicsné Lengyel Edit – óvodavezető