Óvodai beiratkozás, bölcsődei felvételi

SHARE
, / 331 0

Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde óvodájába a 2024/25-ös nevelési évre történő beiratkozás:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól a felmentését kérni.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2024. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt, valamint az óvodavezetőt.

A beiratkozás időpontja: 2024. április 22-24-ig, 8.00-11.00 és 13.00-16.00 óra között

Helye: Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde Baracs, Szabadság tér 10.

A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló igazolványokat (személyi igazolvány vagy útlevél),
 • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt, a gyermek TAJ kártyáját,
 • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • külön élő szülők esetében a gyermek elhelyezését igazoló dokumentumot.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az intézményvezető dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntésről az óvoda vezetője 2024. május 31.-ig tájékoztatja az érintett szülőket. A jogviszony létesítésével kapcsolatban hozott döntés ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Baracs Község Jegyzőjének címezve kell megküldeni.

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI

Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bölcsődei egységébe a 2024/25-s nevelési-gondozási évre történő felvételi jelentkezés:

A felvételi időpontja: 2024. április 22-24-ig, 8.00-11.00 és 13.00-16.00 óra között

Helye: Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde Baracs, Szabadság tér 10.

A felvételi jelentkezéshez kérjük, hozzák magukkal:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyát, lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • a szülők/törvényes képviselők lakcímét igazoló hatósági igazolványát, személyi igazolványát,
 • külön élő szülők esetében a gyermek elhelyezését igazoló dokumentumot,
 • külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolást,
 • mindkét szülő/törvényes képviselő munkáltatói igazolását, vagy munkáltatói szándéknyilatkozatát,
 • a jogosultságot igazoló dokumentumokat pl.: RGYK igazolás, egyedülálló szülő, illetve három, vagy több gyermeket nevelő családok emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolások,
 • egyéb „ok” igazolása (iskolalátogatási igazolás, védelembe vétel, jelzőrendszeri javaslat, egészségügyi igazolás stb.)

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

 • ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
 • a három vagy több gyermeket nevelő családban élő, az egyedülálló szülő által nevelt, a védelembe vett gyermeket.

A benyújtási határidő után /nevelési év közben beérkező kérelmet az adott időszakban rendelkezésre álló szabad férőhelyek függvényében tudjuk elbírálni. Amennyiben a szülő nem a nevelési év kezdetétől (szeptember 1) kéri a bölcsődei felvételt, hanem későbbi időpontban, akkor a jelentkezést várólistára tudjuk fogadni.

A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt. Az elbírálás a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvényben megfogalmazott szempontsor alapján történik. A bölcsődei felvételekről, a felvett illetve elutasított gyermekekről 2024. május 31.-ig tájékoztatást kapnak a szülők írásban. Amennyiben az ellátást igénylő törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Letölthető, kitölthető dokumentumok:

 

Baracs, 2024. 03. 12.

Fazekas Kitti – Intézményvezető