PÁLYÁZAT kegyeleti közszolgáltatás ellátására

SHARE
, / 426 0

PÁLYÁZAT
kegyeleti közszolgáltatás ellátására

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet tulajdonában lévő temetőkben a kegyeleti közszolgáltatási feladatok ellátására:

1. A pályázók köre: számlaképes, kegyeleti közszolgáltatási feladatok ellátására alkalmas gépparkkal és/vagy megfelelő számú személyi állománnyal rendelkező, vállalkozás, gazdasági társaság, aki fenti munkákat tevékenységi körük alapján jogosultak elvégezni.

2. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 18. 12.00 óra

3. A pályázat formai követelményei: beadás címe: 2427 Baracs Táncsics utca 27., 1 eredeti 1 másolati példányban postai úton zárt borítékban „kegyeleti közszolgáltatási feladatok ellátására” felirattal megjelölve, mindezeken túl 1 scannelt példány a phbaracs@baracs.hu e-mail címre. A mailon küldött dokumentum teljes mértékben meg kell egyezzen a papíron beadott pályázattal.

4. Baracs Község Önkormányzata tulajdonában lévő 014/2 hrsz és 1012 hrsz-ú temetőkkel kapcsolatos kegyeleti közszolgáltatási feladatok részletesen:

 1. A köztemető fenntartását, üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló tevékenységek összessége, a megbízó által rendeletben megállapított szabályokra figyelemmel.
 2. Közreműködik temetési szolgáltatás, valamint a temetőkben végzett egyéb vállalkozói tevékenység ellátásánál
 3. a temetői sírhelyek, kriptahelyek és urnahelyek értékesítését az önkormányzat rendeletében rögzített díjszabásban foglalt árakon értékesíti
 4. Gondoskodik a temető nyitásáról és zárásáról
 5. Biztosítja a temetőbe kiszállított elhunyt átvételét
 6. A temetői kegyeleti jogok gyakorlása céljából köteles nyilvántartó könyvet, sírbolt könyvet vezetni és megőrizni e nyilvántartásokat. Az üzemeltető jogosult a nyilvántartó könyvet és sírbolt könyv adatait elektronikus adathordozón tárolni. A biztonság érdekében évente nyomtatás szükséges.
 7. Tájékoztatja a rendelkezési joggal rendelkezőket, a temetőbe látogatókat
 8. Kijelöli a temetés helyét az önkormányzati rendelet alapján, elvégzi a sírásást
 9. Összehangolja a temetéseket, biztosítja a feltételeket
 10. Köteles biztosítani a ravatalozók helyiségeinek tisztántartását, fertőtlenítését, szükség szerint belső meszelést
 11. Köteles megkötni az önkormányzati rendelet 8.§ (7) bekezdésében szabályozott szerződést
 12. Működteti a ravatalozók épületében a megbízó tulajdonában lévő berendezéseket és egyéb közcélú létesítményeket, valamint ezeket karbantartja.
 13. Köteles a temetőkben keletkezett hulladékot a szemétgyűjtőkbe rakni és az elszállítás céljából a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási előadójának jelezni. Az elszállítás díja a megbízót terheli.
 14. Zöld felületek kaszálása

5. A feladat elvégzésére 2022.06.01-2025.05.31-ig tartó időszakra történő vállalkozási szerződést köt az önkormányzat a vállalkozóval.

6. A pályázat tartalmi követelménye:

 1. A pályázó, valamint a személyi állomány és a géppark bemutatása, gépek tulajdonviszonyának ismertetése. (amennyiben alvállalkozót kíván alkalmazni, ugyanezek alkalmazandók az alvállalkozó tekintetében is)
 2. Pályázónak díjazás vonatkozásában a pályázati felhíváshoz csatolt „A temetéssel kapcsolatos díjak, amelyek az üzemeltető bevételei” nevű árazatlan díjtáblát ki kell tölteni és csatolnia kell a pályázathoz
 3. Pályázó részajánlatot nem tehet

7. A pályázat elbírálása:
A döntést a beérkező pályázatokat a formai és tartalmi követelmények vizsgálatát követően a képviselő-testület hozza meg. Az értékelésnél előnyben részesíti a baracsi helyismerettel rendelkező, a legalacsonyabb díjat megajánló vállalkozót, gazdasági társaságot.

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Várai Róbert polgármester úr nyújt a 06-25-521-010-es telefonszámon.

Pályázathoz kapcsolódó dokumentumok:

Baracs, 2022. május 3.

Várai Róbert – polgármester