Pályázati felhívás

SHARE
, / 1278 0

BARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Baracs 0226 hrsz alatt felvett kivett repülőtér nem repülőtér céljára használt területének bérbeadása ügyében

Baracs Község Önkormányzata (2427 Baracs Táncsics M. u. 27. adószám: 15727103-2-07 statisztikai számjel: 15727103-8411-321-07 törzskönyvi azonosító: 727101, képviseli: Várai Róbert polgármester) pályázatot hirdet a baracsi 0226 hrsz-ú kivett repülőtér megnevezésű 107ha 9152 m2 területű ingatlanból a nem repülőtér céljára használt kb. 72hektár területű ingatlan bérbeadásáról.

1. A pályázat célja:
A meghirdetett terület bérbeadása állattartási és/vagy legeltetési, kaszálási célra történik, figyelemmel a fokozottan védett ürge populációra. A pályázat egyfordulós, nyílt. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban a nemzeti vagyonról szóló törvény) §-a szerint hasznosítás alatt az alábbiakat kell érteni: „a tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon használója által a nemzeti vagyon birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely – a tulajdonjog átruházását nem eredményező – jogcímen történő átengedése, ide nem értve a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását”. Fent hivatkozott jogszabályi rendelkezésekben foglalt kötelezettségeknek történő eleget tétel teszi szükségessé jelen pályázati eljárás lefolytatását.
Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fent megjelölt tulajdonában lévő vagyon hasznosítása tekintetében a 2021. november 18-án nyílt testületi ülésen hozott határozata alapján pályázati felhívást tesz közzé.

2. A pályázat időtartama, jellege:
A szerződéskötés napjától számított 5 év határozott idejű bérleti szerződés útján kívánja bérbe adni a pályázatra meghirdetett ingatlant állattartási és/vagy legeltetési, kaszálási céllal.

3. Az ingatlan rövid bemutatása:
– 3.1. A terület sík, jól belátható. A hasznosítandó ingatlan 72ha területű, kivett repülőtér megjelölésű ingatlanrész. A terület pontos behatárolására a koordináták a következők: EOV: 640113;171910 639415;172868; GPS: N46° 53′ 28,92″; E18° 55′ 03,85″ N46° 53′ 59,91″; E18° 54′ 30,79″. A terület területe 15 hektárral csökken a bérbeadó erdősítési tevékenysége utána, amelyet a leendő bérlő tudomásul vesz, a megajánlott árat erre figyelemmel kell kikalkulálnia. Az erdősítés várható időpontja 2022. ősz.
A bérlemény szomszédságában 35 hektáron sportrepülőtér működik, így a leendő bérlő ennek tudatában kell, hogy megadja árajánlatát. A bérlés során semmilyen módon nem korlátozhatja, akadályozhatja a repülési tevékenységet. Bérlő köteles egyeztetni a repülőtérrendet a szerződés aláírásakor a repülőtér üzemeltetőjével. Állattartás esetén a bérlő költsége és felelőssége az, hogy az állatok ne tudjanak a repülőtér területére bemenni, az esetleges károkért kizárólag a bérlő a felelős.

4. Részletes feltételek:
– 4.1. A leendő bérlő, és nyertes ajánlattevő a pályázat benyújtásának tényével kijelenti, hogy fentiek alapján kerül sor pályázata benyújtására, nyertesség esetén a bérleti szerződés megkötésére, így mindezekkel összefüggésben a kiíróval szemben semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat, az ingatlant a pályázat beadása előtt megtekintette, minden információ birtokában van, ami szükséges a bérleti szerződés aláírásához.
– 4.2. A nyertes ajánlattevő részére szerződéskötés esetén az alábbi együttes feltételek meglétekor történhet meg a birtokátruházás:

  • bérleti szerződés aláírása
  • Repülőtér üzemeltetőjével történő egyeztetés, megállapodás.
  • Az induló év éves bérleti díj kifizetése előre

– 4.3. A nyertes ajánlattevő jelen pályázat eredményeként megkötésre kerülő bérleti szerződés alapján nem jogosult az ingatlan albérletbe adására.
– 4.4. Bérleti díj
A pályázók közül az nyer, aki a legmagasabb bérleti díjat ajánlja meg bérbeadónak. A pályázatban a bérleti díjat Ft/ha/év egységben kérjük megadni. Az első éves bérleti díjat szerződés aláírásakor előre, azt követően tárgyévet követő év március 15. napjáig köteles megfizetni.
– 4.5. A Bérbeadó jogosult az ingatlanon rendezvényt (pld. repülőnap, vásár) megtartani, erről azonban a Bérlőt legalább 60 nappal előtte értesíteni kötelesek. A Bérlő nem jogosult a rendezvény megtartásának megtagadására, ellenkező esetben a Bérbeadók a bérleti szerződést azonnal hatállyal jogosultak felmondani. A Bérlő a rendezvény miatt nem kérheti a bérleti díj csökkentését.
– 4.6. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a területen védett ürge kolónia található, és kötelezettséget vállal az ürge populáció fennmaradásának biztosítására, amennyiben ezen kötelezettséget megsérti, teljes kártérítéssel tartozik.
– 4.7. Bérlő az ingatlanon bérbeadó előzetes engedélye nélkül nem jogosult fejlesztéseket végrehajtani.
– 4.8. Az e szerződés 3. pontjában részletezett erdősítés megvalósítását követően a bérleti díj az erdősített terület nagyságával, 15 ha területtel csökken.

5. Az írásbeli pályázatra vonatkozó előírások, a pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:
– 5.1. a pályázó adatait: jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, neve, címe, bejegyzett KSH törzsszáma, cégbejegyzés száma, meghatalmazott képviselő neve, és a megajánlott ár a terület hasznosításának célja megjelölése mellett.
– 5.2. A bérleti szerződést a képviselő-testület felhatalmazása alapján Baracs Község Polgármestere azzal az árajánlatot adóval köti meg, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz árajánlatot és a pályázatban szereplő céllal szeretné az ingatlant bérbe venni.
– 5.3. Hiánypótlás:
A pályázat kiírói hiánypótlásra nem adnak lehetőséget.

6. A pályázat benyújtása:
– 6.1. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 1. 10.00 óra
– 6.2. A pályázat benyújtásának helye és módja:

  • a pályázók kötelesek ajánlataikat zárt borítékban, magyar nyelven, a jelen részletes tájékoztatóban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően írásban egy példányban benyújtani.
    A benyújtás helye: 2427 Baracs Táncsics u. 27. (Baracsi Polgármesteri Hivatal).

– 6.3. A borítékon fel kell tüntetni:

  • a címzést,
  • a pályázat tárgyát („Pályázat Baracs repülőtér bérbeadása ügyében”)
  • az ajánlat kifejezést,

A postai úton megküldött pályázatot a 2427 Baracs Táncsics u. 27. sz. alatti címre (Baracsi Polgármesteri Hivatal címére), kell megküldeni olyan módon, hogy 2021. december 1 10.00 óráig meg is érkezzen.
A benyújtási határidő lejártát követően érkezett pályázatokat a Bérbeadók mint elkésett pályázatokat jogosultak felbontani, és azt a pályázó részére visszaküldeni azzal a tájékoztatással, hogy a pályázat annak elkésettsége okán, a pályázatok értékelésénél nem vehető figyelembe.
A pályázat benyújtásával, vagy egyéb, a nyilvános pályázati eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pld. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése) a pályázó viseli.

7. A pályázatok bontása és elbírálásának szempontjai:
– 7.1. A pályázatok felbontásának időpontja:
2021. december 1. 13.00 óra.
– 7.2. A pályázatok értékelése:
A pályázat nyertese a legmagasabb árajánlatot adó, feltéve, ha a bérlési szándéka megegyezik az e pályázatban megjelölt céllal.

 

Baracs 2021. november 23.

Várai Róbert – polgármester