Kisgyermeknevelő – álláshirdetés

SHARE
, / 1000 0

Baracsi Hétpettyes Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2427 Baracs, Táncsics utca 484/1 hrsz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az 1997. évi XXXI. törvénynek,illetve 15/1998. (IV.) NM.rendeletnek és a Módszertani Útmutató rendelkezéseinek megfelelően,kisgyermeknevelői feladatok ellátása.Családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek gondozása,nevelése az érvényben lévő bölcsődei nevelés,gondozás alapelveinek megfelelően.Együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel,családokkal.Az előírt dokumentációk naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, 15/1998.(IV.30.)NM rendelet II.sz. mellékletében felsorolt kisgyermeknevelő munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően,
  • Magyar állampolgárság,büntetlen előélet és cselekvőképesség,foglalkozás egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felsőfokú képesítés, csecsemő és kisgyermeknevelő,
  • Napközbeni gyermekellátás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  • Jó kommunikációs készség,empátia,szakmai felkészültség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz,motivációs levél,iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.Nyilatkozat arra vonatkozólag,hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.Nyilatkozat arról,hogy a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyv. 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1)bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Kitti megbízott bölcsődevezető nyújt, a 06/25 234 190 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Baracsi Hétpettyes Bölcsőde címére történő megküldésével (2427 Baracs, Szabadság tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
  • Elektronikus úton Fazekas Kitti megbízott bölcsődevezető részére a hetpettyesbolcsode@gmail.com E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Fazekas Kitti megbízott bölcsődevezető, Fejér megye, 2427 Baracs, Szabadság tér 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. 4 fő kisgyermeknevelő kerül felvételre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.baracs.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.