Álláshirdetés

SHARE
, / 1078 0

Baracs Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Baracsi Népjóléti Intézmény
magasabb vezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év 2022. január 1-től 2026.december 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2427 Baracs, Táncsics utca 27.
Fejér megye, 2427 Baracs, Kossuth Lajos utca 11.
Fejér megye, 2427 Baracs, Szabadság tér 8.
Fejér megye, 2426 Baracs, Ady Endre utca 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető feladata a Baracsi Népjóléti Intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, alapdokumentumok folyamatos naprakészen tartása, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Baracsi Polgármesteri Hivatallal való folyamatos együttműködés. Feladata a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, szociális alapellátásokkal, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel kapcsolatos feladatok ellátása, irányítása, a közművelpőédsi feladatok ellátása, Baracs lakosságának közművelődési tevékenységének biztosítása, népművelése, rendezvények, programok, ünnepségek előkészítésének, megszervezésének irányítása, az önkormányzati intézmények takarításának irányítása. Munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 1. Főiskola, Közművelődés vonatkozásában a 475/2020.(X.30.) Korm.rend. 6.§ (1) és 13.§ (1) , II.Család- és gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatosan a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete, III. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel kapcsolatosan 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti végzettséggel, képesítéssel kell rendelkezni,
 2. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 3. Cselekvőképes
 4. Büntetlen előélet
 5. életévet betöltött személy
 6. Magyar állampolgár

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. Szakmai életrajz
 2. A pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul az intézmény
 3. A vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 4. Az iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
 5. A közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
 6. Nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez
 7. Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja
 8. Amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várai Róbert polgármester nyújt, a 0625521010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Baracs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2427 Baracs, Táncsics utca 27. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3955/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 • Személyesen: Várai Róbert, Fejér megye, 2427 Baracs, Táncsics utca 27.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.baracs.hu – 2021. szeptember 27.