Tájékoztatás 2021. január 1-től adóváltozásokról

SHARE
, / 1253 0

GÉPJÁRMŰADÓ:
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (továbbiakban: Módtv.) 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.
A 2020. évben keletkezett változásokat még a helyi adóhatóság látja el, függetlenül attól, hogy az adófizetési kötelezettség átcsúszik a következő évre, a december havi változások feldolgozása január végén várható.
A törvény adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az önkormányzati adóhatóságok számára a gépjárműadó mentességekről, és szüneteltetésről.
Ez azt jelenti, hogy az állami adóhatósághoz nem kell újabb kérelmet benyújtani a mentességre.
Ez Baracson a következő adótárgyakat érinti:
Létesítményi tűzoltóság szerkocsinak minősülő gépjárműve; súlyos mozgáskorlátozott, vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve; súlyos mozgáskorlátozott, vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (adóalany) gépjárműve.

Tisztelt adózók!

Akinek Pénzügyi intézménynél átutalási megbízása van érvényben a gépjárműadó levonására vonatkozóan Baracs Község Önkormányzata javára, kérem, intézkedjen a megbízás visszavonásáról.
Azon adózók esetében, akiknek a gépjárműadó tekintetében tartozásuk keletkezett 2021. évet megelőzően és nem teljesítették fizetési kötelezettségüket, a végrehajtás tekintetében továbbra is a helyi adóhatóság jár el.
Azon adózók esetében, akiknek a gépjárműadó számlájukon túlfizetés keletkezett, azoknak a februárban kézbesítendő fizetési értesítésekhez csatolunk egy kérelmet. Ezen kérhető a túlfizetés átvezetése, amennyiben másik helyi adószámlán tartozás van, vagy adózó pénzforgalmi számlaszámára történő visszautalása.

IPARŰZÉSI ADÓ:
A Módtv. hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek, kivéve a Változás-bejelentő nyomtatvány, azt továbbra is az önkormányzati hivatali portálon keresztül kell Baracs község önkormányzata részére beküldeni hivatali kapun keresztül.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020.(XII.22.) Korm. rendelet értelmében:
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.
A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
FONTOS: Az 50 %-os csökkentés csak akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig (a határidő jogvesztő!) a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozik arról, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. Az 1 %-os adómérték feltétel nélkül megilleti a jogosult adózói kört, az 50 %-os előleg-fizetési mérséklés azonban csak azokat, akik a nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget tesznek.
A KATA-s adózók esetében automatikusan érvényesítésre kerül ez az engedmény 2021. év vonatkozásában, nekik nem kell nyilatkozni.
A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.
A gazdálkodó szervezeteknek és egyéni vállalkozóknak az elektronikus ügyintézés kötelező! Felhívom a tisztelt adózók figyelmét, hogy a hivatali kapun érkezett irataikat szíveskedjenek megtekinteni, átvenni. Az át nem vett ügyiratokat – a postai kézbesítéshez hasonlóan – kézbesítettnek kell tekinteni.

Pasker Istvánné – adóügyi előadó