Határozat a képviselők számáról

SHARE
, / 890 0

 

Baracs község Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Baracs Község
Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát a következők szerint állapítom meg:

10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település ? egyéni listás választási rendszerben ? egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: 5000 lakosig 6 fő.

Határozatom ellen ? jogszabálysértésre hivatkozással ? kifogás nyújtható be a Helyi Választási Bizottsághoz (2427 Baracs Táncsics utca 27.) úgy, hogy az legkésőbb 2019. február 15-én 16.00
óráig megérkezzen, mely határidő jogvesztő. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét),
és ? ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér ? postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak a helyben szokásos módon történő közzétételét, azaz a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a község hivatalos honlapján a www.baracs.hu honlapon való elhelyezését 2019. február 13-től az önkormányzati választások eredménye megállapításának napjáig terjedő időtartamra.

Határozat Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületébe megválasztandó tagok számának megállapításáról – hatarozat-kepviselokszamarol.pdf 

dr.Horváth Zsolt – HVI vezető