Baracs Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2014. (VIII. 18.) számú Közleménye az egyéni listás képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról

SHARE
, / 1402 0

Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint a Helyi Választási Iroda Vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övtv.) 9.§ (1) bekezdésére hivatkozással, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítására a központi névjegyzékben 2014. augusztus 15-én szereplő választópolgárok adatai alapján, figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E.§-ában foglaltakra az alábbi közleményt adom ki:

Baracs településen az egyéni listás választási rendszerben a képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 30 főben, a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 88 főben állapítom meg.

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – kifogás nyújtható be a Helyi Választási Bizottsághoz úgy, (HVB címe: 2427 Baracs Táncsics utca 27.) hogy az legkésőbb a határozat közzétételétől számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 58. napot követő munkanapon. A (2) bekezdés szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 58. napi adatai alapján kell megállapítani. A (3) bekezdés szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani. Övtv. 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település egyéni listás választási rendszerben egy választókerületet alkot. Az Övtv. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelölnek ajánlott. A (3) bekezdés szerint polgármesterjelölt az akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Baracs településen 2014. augusztus 15-én a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 2928 fő, mindezek alapján határoztam a rendelkező részben foglaltak szerint.

Közleményem jogszabályi alapja a választási eljárásokról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46.§, 208-210.§,307/E.§, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. L. törvény 9.§ valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-re napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014.(VII.24.) IM rendelet 16.§-ában foglaltakon alapszik.

Baracs, 2014. augusztus 18.

dr. Horváth Zsolt
HVI vezető