Családi napközi

SHARE
, / 832 0

A Gyermekek Átmeneti Otthona új szolgáltatással, a családi napközivel bővült. Az ellátás helye: 2425 Nagykarácsony, Rákóczi u.13. A családi napközi 3-14 év kor közötti gyermeknek naponta 7.30-15.30 óra között kíván lehetőséget nyújtani nappali ellátásra, felügyeletre. A szolgáltatást bárki igénybe veheti.

A szolgáltatás célja, feladata

A Családi Napközi szolgáltatás biztosítása törvényi kötelezettségünk alapján történik, melynek során a rászoruló gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését biztosítjuk. Azon gyermekek számára biztosítjuk a napközbeni ellátást, akikről szülője, törvényes képviselője munkavégzés, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétele, betegsége, vagy egyéb ok miatt nem tud gondoskodni. A családi napközi feladata továbbá speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más, gyermeknevelést segítő szolgáltatással segíteni a családokat. Az elsődleges célok mellett a szolgáltatásnak preventív feladata is van. Az intézménnyel ilyen módon kapcsolatba kerülő családok egyéb problémái is felszínre kerülnek és a szociális munka eszközeivel kezelhetővé válnak.

A szolgáltatás során a szülővel kötött Megállapodás figyelembe vételével biztosítunk a gyermek életkorának, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő ellátást. Az ellátott gyermekek életkorának megfelelő gyakoriságú, összetételű és mennyiségű étkeztetését a szülő igényeinek megfelelően biztosítjuk. Óvodáskorú gyermekeknek az életkoruknak megfelelő szabadidős tevékenység szervezése, nappali felügyelet, játékos foglalkozások, egyénileg testre szabott tevékenységek, szükség szerint délutáni pihenő biztosítása. Az iskoláskorú gyermekeknek délutánonként egyéni tanulási lehetőséget, korrepetálást, tehetséggondozást, nyelvtanulást, Internet használatot biztosítunk. Tanulási nehézségek esetén szükség szerint a GYAO pszichológusának, gyógypedagógusának segítségét kérhetik, külön megállapodás alapján. Iskolai szünetekben a gyermekek számára egész napos szabadidős programokat biztosítunk. A szabadidős programokat az intézmény területén, vagy külső helyszíneken valósítjuk meg. A gyermekek számára rendszeresen biztosítjuk az intézmény más szolgálatai által szervezett programokon való részvételt is. A gyermek fejlődéséről minden év végén egyéni értékelés készül, melyről a szülő tájékoztatást kap.

 

Együttműködés más intézményekkel

A Családi Napközi gyermeknevelője napi kapcsolatban áll a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat munkatársaival. Szükség szerint jelzik egymásnak az ellátott gyermekekkel kapcsolatos problémákat, és együtt keresik azok megoldási lehetőségeit. A nevelő rendszeres kapcsolatban áll a családi napközis gyermekek óvodájával, iskolájával. Egyezteti a gyermekek szükségleteit és az elért eredmé­nyeket. Rendszeres kapcsolatot tart más családi napközit működtető szerveze­tekkel.

Az ellátás igénybevételének módja

A gyermek ellátását a szülő, törvényes képviselő kérheti. Biztosítjuk az ellátást abban az esetben is, amikor a szülőt a jegyző kötelezte arra, hogy gyermeke veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását.

A szolgáltatást a szülővel, törvényes képviselővel kötött Megállapodás alapján nyújtjuk. Ha a gyermek az ellátást betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást a szolgáltatást nyújtó részére kell bejelenteni. A térítési díjat havonta előre kell megfizetni. Az ellátás a Megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

 

Térítési díj

A családi napközi ellátás igénybevételéért személyi térítési díjat kell fizetni, melynek összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj megállapítása a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem alapján történik. A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, melyben az étkeztetés díja is benne foglaltatik. A személyi térítési díjat havonta előre kell megfizetni.

 

Intézményi térítési díj: 18.900 Ft/fő/hó 900 Ft/fő/nap

Az ellátás igénybevételének módja

A helyszínen: 2425. Nagykarácsony Rákóczi u.13. (az iskolával szemben)

A szakmai egységvezetőnél: Mihalekné Bartók Mária Tel/fax: 25/281-799, 25/249-656, mobil: 06-30/468-4820.

e-mail: dunaujtkt@gmail.com

dunaujtkt@invitel.hu

Intézményvezetőnél: Dr. Jászka Ernő irodavezető Tel/fax: 25/281-799,

e-mail: jaszka@pmh.dunanet.hu

 

 

Dr. Jászka Ernő s.k.                                       Mihalekné Bartók Mária s.k.

                            intézményvezető                                                szakmai vezető