A dohánytermékek kiskereskedelméről 2013. július 1-jét követően

SHARE
, / 956 0

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény összhangban a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseivel, meghatározza a dohány-kiskereskedelmi jog gyakorlásának koncesszió útján történő átengedésének feltételeit.

A dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon 2013, július 1-jét követően kizárólagosan a Magyar Állam hatáskörébe utalt tevékenység, amelynek gyakorlását az állam a fent hivatkozott törvények rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti.

Dohánytermék kiskereskedelme 2013. július 1-jét követően kizárólag nyilvános koncessziós pályázat eredményeként megkötött koncessziós szerződés által biztosított jogosultság alapján és dohánytermék-kiskereskedelmi vámhatósági engedély birtokában végezhető.

Hivatkozva a fent leírtakra tájékoztatom, hogy nevezett településről nem érkezett be pályázat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető Miniszter által 2012. november 15. napján közzétett és 2013. február 4-én részben módosított pályázati felhívásara a Miniszter nevében eljáró Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-hez.

A Miniszter azon települések vonatkozásában, ahonnan egyáltalán nem érkeztek be pályázatok ismételten pályázati felhívást tett közzé 2013. március 29-én, mely felhívás jelen levét mellékleteként csatolásra került. A nyilvános koncessziós pályázat ki Írására 2013. április 28-án kerül majd sor 60 napos pályázati beadási határidővel.

Kérem a tisztelt Jegyző Asszony/Úr szíves együttműködését a településen működő kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozás(ok) tulajdonosainak, valamint dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység végzésére nyitott személy(ek) tájékoztatása, figyelmének felhívása céljából az újabb pályázati lehetőségre. A teljes körű informálás megkönnyítése végett tájékoztatjuk, hogy a pályázati Kiírás, valamint a pályázati eljárással kapcsolatos valamennyi hasznos információ elérhető Nemzeti Dohány kereskedelmi Nonprofit Zrt. weboldalán, a www.nemzetidohany.hu oldalon.

Budapest, 2013, április 3.

Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.


 

2013 március 29-én közzétett pályázati felhívás

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM A 2013. FEBRUÁR 22-1 AJÁNLATI HATÁRIDŐVEL MEGHIRDETETT DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELM?I JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KIÍRT NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATBAN AZ EREDMÉNYTELENKÉNT KIHIRDETETT PÁLYÁZATOKKAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK ESETÉBEN ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ

A Magyar Állam nevében a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: Miniszter) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt. a koncesszióról szóló 1991, évi XVI, törvény (a továbbiakban: Kt.) és a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) alapján nyilvános pályázatot ir ki a Magyar Állam dohánytermék-kiskereskedelmi monopóliumának koncessziós szerződéssel történő átengedésére.

A Magyar Állam nevében a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírását, elbírálását és a koncessziós szerződés megkötését a Miniszter a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. közreműködésével a Kt, és az Fdvtv. vonatkozó rendelkezései alapján bonyolítja le.

A pályázattal kapcsolatos részletes személyi, jogi, pénzügyi és tárgyi feltételek, a pályázat-elbírálás szempontjai és további információk az Fdvtv, 7. §. (2) bekezdése szerint kiirt Koncessziós pályázati kiírásban (a továbbiakban: Pályázati kiírás} találhatók.

A Pályázati kiírások a megjelenést követően a Széchenyi Programirodáknál, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:00, pénteken 8:00-14:00 óráig vehetőek át térítésmentesen, illetve térítés­mentesen letölthetőek a www,kormány.hu a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (www.nemzetidohanv.hu). valamint a Széchenyi Programiroda (www.szechenyiprogramiroda.hu) weboldaláról. A Pályázati kiírás nyomtatott formában történő személyes átvétele esetén egy személy kizárólag egy pályázati kiírást vehet át.

Pályázók köre

 1. Pályázó lehet minden olyan, 18. életévét betöltött bel- és külföldi természetes személy, aki megfelel a Pályázati kiírásban megfogalmazott követelményeknek.
 2. A koncesszió-köteles tevékenység folytatásának feltétele, hogy a koncessziós szerződés aláírásától számított 90 napon belül a pályázat nyertesének meg kell szereznie vagy igazolnia kell:
  1. az egyéni vállalkozásra való jogosultságot, vagy saját részvételével olyan, az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság alapítását, amelynek legalább egy természetes személy tagja korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért, valamint
  2. a dohánytermékek jövedéki ügyében hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak (a továbbiakban: vámhatóság) a kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó, a nyertes pályázó nevére szóló engedélyét.

Koncessziós tevékenység

 1. A koncesszió tárgya: Dohánytermékek kiskereskedelme (a továbbiakban: dohánytermék-kiskereskedelem): üzletszerű gazdasági tevékenység keretében dohánytermék forgalmazása, értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggd szolgáltatások nyújtása a fogyasztók részére; ide nem értve egyrészt a dohánytermék-nagykereskedők egymás közötti jogügyleteit, másrészt a dohánytermék-nagykereskedő, illetve a dohánytermék-kiskereskedő közötti szerződéses jogviszonyokat.
 2. A koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés hatályba lépésétől számított 20 év.
 3. A koncesszióra kijelölt terület: A 2013, február 22. napi ajánlati határidővel meghirdetett Koncessziós Pályázati kiírás során mai napon az Fdvtv, 10. §. (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenként kihirdetett pályázatokkal érintett települések azzal, hogy olyan településen, ahol az állandó lakosak száma a 2000 (kétezer főt nem haladja meg, legfeljebb egy, ahol a 2000 (kétezer) főt meghaladja, legalább egy, és minden 2000 (kétezer) fő lakos után további egy jogosult végezhesse a tevékenységet. Ha egy város kerülettel is rendelkezik, úgy a fentiek értelmezése során településen a város kerületét kell érteni. Az egyes települések és koncessziós pályázati jogosultságok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza.
 4. Az egyes dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságok átengedéséért fizetendő koncessziós díj mértéke:
Kategória/lakosság Koncessziós díj (nettó Ft)/db/év
2.000 fő alatti település 100 000
2.000-10.000 fős település 160 000
10.000 fő feletti település 200 000
Budapest, MJV, megyeszékhely 240 000

A koncessziós díj megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.

Pályázatok benyújtása

 1. Pályázat beadása esetén díjat kell fizetni (Pályázati díj), melynek mértéke pályázatonként nettó 25.000,- Ft + ÁFA (bruttó 31.750,- Ft), és amely összeg megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.
 2. A Pályázati díj megfizetése mellett a Pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához pályázatonként 100.000,- Ft Pályázati Biztosítékot kell rendelkezésre bocsátaniuk a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig a pályázati kötöttség biztosítékaként, a pályázat pályázó általi visszavonásának, illetve eredményes eljárás esetén a szerződéskötésnek a nyertes pályázónak felróható okból való meghiúsulása esetére. A Pályázati Biztosíték megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.
 3. Pályázatot csak a Pályázati díjat és a Pályázati biztosítékot megfelelő módon és igazoltan megfizető nyújthat be.
 4. A pályázatot postai úton lehet benyújtani magyar nyelven, a Pályázati kiírásban meghatározottak szerint.
 5. A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő 30 napon belül történik. E határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Koncessziós szerződés

 1. A koncessziós szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.
 2. A pályázat nyertese a koncessziós időtartam alatt a dohánytermék-kiskereskedelmet a dohánykereskedelemre vonatkozó jogszabályok és a koncessziós szerződés rendelkezései szerint jogosult végezni.
 3. Egy pályázó több érvényes pályázatot is benyújthat, de egy személlyel egy időpontban legfeljebb öt megkötött koncessziós szerződés lehet hatályban. Azoknál az egy közigazgatási egységet képező településeknél, ahol egynél több dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság került kiadásra, egy személy nem birtokolhatja az összes dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság több, mint 2/3-át.
 4. A koncessziós szerződés tervezetének szövege a Pályázati kiírás mellékletét képezi.
 5. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot, annak bármely szakaszában, eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat eredménytelennek nyilvánításából eredően Kiíróval szemben semmiféle igény nem érvényesíthető.

Budapest, 2013, március 29.

Németh Lászlóné
nemzeti fejlesztési miniszter