Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez, a 2012. szeptember 8-ai jogszabály-módosítás figyelembe vételével

SHARE
, / 1897 0

A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális és Gyámhivatal) első fokon jár el a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei (személygépkocsi szerzési- és személygépkocsi átalakítási támogatás) kérelem ügyében.

Joganyag: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet)

Hatáskör: a Kormányrendelet 8. § (2) bekezdése

Illetékesség: a Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a lakóhely szerint illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal szociális és gyámhivatala jár el

Az eljárás megindítása: az eljárás kérelemre indul, melyet minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani a Szociális és Gyámhivatalnál (Székesfehérvár, Piac tér 12-14) személyesen vagy postai úton, illetőleg a Fejér Megyei Kormányhivatal két Integrált Ügyfélszolgálati Irodájánál (Székesfehérvár, Piac tér 10.; Dunaújváros, Vasmű u. 39.)

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy vagy törvényes képviselője nyújthatja be, mely kérelemben a kérelmezőnek fel kell tüntetnie, hogy a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik típusát igényli (a szerzési és átalakítási támogatás egyidejűleg igényelhető), valamint szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy természetes személyazonosító adatait.

Jogosult:

Az ellátás igénylésének időpontjában Magyarország területén élő:

 • magyar állampolgár,
 • bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként vagy hontalanként elismert személy,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 • a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

A Kormányrendelet 2. § a) pontja értelmében súlyos mozgáskorlátozott személy, az a személy, aki:

 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény (továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,
 • aki 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz,
 • a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.

A Kormányrendelet 2. § h) pontja értelmében, egyéb fogyatékossággal élő személy, az a személy:

 • aki a fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,
 • aki a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vgy N)1. pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. számú mellékletének P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N)1. pontja szerinti betegség, illetve fogyatékosság.

A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét az alábbi iratokkal lehet igazolni:

 • a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatával, vagy
 • az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatával, vagy
 • a szakértői szerv (rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott a közlekedőképességben súlyosan akadályozott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatával, vagy
 • amennyiben a fent felsorolt iratok nem állnak a rendelkezésre, úgy a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb irat eredeti vagy hitelesített másolatának megküldése szükséges, mely alapján a Szociális és Gyámhivatal kéri meg a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleményét a kérelmező közlekedőképességének minősítése érdekében.

Egyéb jogosultsági feltétel:

–          a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben,

–          a keretszámra és az előnyben részesíthető feltételekre tekintettel a közlekedési kedvezmény a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy számára állapítható meg,

–          szerzési támogatás tekintetében az új járműnek minősülő személygépkocsi és az újnak nem minősülő, de legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett személygépkocsi igénylése esetén a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja,

–          a szerzési támogatás tekintetében a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad igénylése és átalakítási támogatás tekintetében a személygépkocsinak a vezetés feltételeként történő átalakításának igénylése esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy önálló személygépkocsi használó,

–          az átalakítási támogatás esetében a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakítása igénylése esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását végző személy szállítja.

Önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, továbbá az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki

 • segédmotoros kerékpárnak minősülő, három vagy négykerekű jármű igénylése esetében három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
 • a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléshez, átalakításhoz igényelt átalakítási támogatás esetén a gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy jogelődje (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) megállapította,

és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. (Kormányrendelet 2. § f) pontja)

Szállítást végző személy: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező

 • vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér,
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy,

amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. (Kormányrendelet 2. § g) pontja)

A kérelemhez mellékelni kell:

 • a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló iratot,
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát,
 • a vezetés feltételeként külön jogszabályban előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléshez, átalakításhoz kért átalakítási támogatás tekintetében a súlyos mozgáskorlátozott személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát vagy a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy annak jogelődje (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) által kiállított szakvélemény fénymásolatát,
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, valamint a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt (kérelem 4.1.pont és 6.3.pont)

?         a szállítást végző és a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy közötti hozzátartozói kapcsolatot igazoló irat másolatát, valamint a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, (lakcímkártya)

?         amennyiben a szállítást végző személy a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti jogviszonyban álló személy, úgy a közérdekű önkéntes jogviszonyról szóló szerződés fénymásolatát,

 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző 7 éven belül nem részesült ő maga, vagy más személy rá tekintettel a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben (kérelem 4.5. pont és 6.4. pont),
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát arról, hogy vállalja a személygépkocsi szerzési támogatásnak (új és használt gépjármű igénylése esetén) a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott finanszírozó szervezettel kötött kölcsönszerződés keretében történő felhasználását (kérelem 4.11. pont),
 • a gyámság alatt álló kiskorú esetében a gyám kirendelő határozat másolatát, gondokolt személy esetében gondok kirendelő határozat másolatát.
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, továbbá a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár igénylése esetén:

–          a tartózkodási engedély másolatát,

–          a tartózkodási jogcímét igazoló egyéb iratok másolatát,

–          a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

 • Az előnyben részesíthető feltételek meglétét igazoló dokumentumokat. Azon személyek esetében, akik honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben váltak súlyos mozgáskorlátozottá a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy jogelődje (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét kell csatolni.

Előnyben részesíthető feltétel:

Kielégítésnél előnyben kell részesíteni azt a súlyos mozgáskorlátozott személyt, aki:

 • keresőtevékenységet folytat,
 • tanulói, képzési jogviszonyban áll,
 • 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel,
 • honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.

(Kormányrendelet 6. § (3) bekezdés)

Tanulói, képzési jogviszonyban álló:

 • a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek,
 • a bölcsőde gondozottja,
 • a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója,
 • a felsőoktatási intézmény hallgatója,
 • az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás, nevelés, oktatás céljából történő rendszeres látogatója – feltéve, hogy gondozása, nevelése, oktatása a hat hónapot előreláthatólag meghaladja -,
 • az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása havonta legalább két alkalommal szükséges,
 • az átképzésben részesülő álláskereső.

Kereső tevékenységet folytató: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

 • 58. § (5) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységet végző személy, azzal, hogy a közérdekű önkéntes tevékenység is kereső tevékenységnek minősül, ha az önkéntes szerződést legalább egy évre vagy határozatlan időre kötötték, és az önkéntes a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásban részesül,
 • alapján munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, vállalkozói járadékban vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesülő személy.

 

A támogatás típusa:

 

1)      A személygépkocsi szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás)

 • a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi, vagy
 • újnak nem minősülő, de legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy
 • segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy
 • járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék

szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás. (Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés)

2)      A személygépkocsi átalakítási támogatás (a továbbiakban: átalakítási támogatás) a személygépkocsinak

 • a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
 • a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához

nyújtott hozzájárulás. (Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés)

A szerzési támogatáson belül az új és a használt személygépkocsit a súlyos mozgáskorlátozott személy és az egyéb fogyatékossággal élő személy is, míg a szerzési támogatáson belül a segédmotort és kerekesszéket, valamint az átalakítási támogatást csak a súlyos mozgáskorlátozott személy igényelheti. (Kormányrendelet 4. § (1) és 5. § (1) bekezdései)

A közlekedési kedvezmények mértéke:

 1. Szerzési támogatás:
  • a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi igénylése esetén 900.000,- Ft
  • újnak nem minősülő, de legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett személygépkocsi; a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű (kivéve quad); a járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék igénylése esetén a vételár 60 %-a, de legfeljebb 600.000,-Ft.
 1. Átalakítási támogatás: az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000,- Ft.

A támogatás felhasználása

A támogatás felhasználása két formában történik:

 • az új járműnek minősülő személygépkocsi, illetve újnak nem minősülő, legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett személygépkocsi szerzési támogatás igénylése esetén a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott finanszírozó szervezettel kötött kölcsönszerződés keretében,
 • a segédmotoros kerékpár, és kerekesszék szerzési támogatás, valamint átalakítási támogatás igénylése esetén a Szociális és Gyámhivatal által kiállított utalvány vételárba, vagy az átalakítás költségébe történő beszámításával történik.

A támogatás felhasználása során a kölcsönszerződést a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel kell megkötni, az utalványt pedig a súlyos mozgáskorlátozott személy nevére kell kiállítani (a továbbiakban: szerzési támogatás jogosultja). (Kormányrendelet 9. § (2) bekezdés)

A kölcsönszerződés formájában történő felhasználás esetén a kölcsönszerződés megkötése céljából a szerzési támogatás jogosultját (súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy) a finanszírozó szervezet keresi meg a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.

A kölcsönszerződést 3 éves futamidővel kell megkötni, a megállapított szerzési támogatás összegének levonásával a vételárból fennmaradó összegre.

Ha a kölcsönszerződés a határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható.

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi, vagy újnak nem minősülő, de legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett személygépkocsi igénylése esetén a szerzési támogatással érintett személygépkocsi a kölcsönszerződés megkötésének napjától számított három éven belül nem idegeníthető el. (Kormányrendelet 11/A. § (1) bekezdés)

A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a szerzési támogatás jogosultjának lakóhelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban meghatalmazottként a finanszírozó szervezet jár el, és egyidejűleg kezdeményezi az elidegenítési tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam javára történő bejegyzését. Az elidegenítési tilalom bejegyzéséről szóló határozatát a közlekedési igazgatási hatóság közli a Szociális és Gyámhivatallal, a finanszírozó szervezettel és a szerzési támogatás jogosultjával. (Kormányrendelet 11/A. § (2) bekezdés)

Ha a szerzési támogatás jogosultja nem ad meghatalmazást a finanszírozó szervezetnek a személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására irányuló eljárás lefolytatásához, a finanszírozó szervezet erről a tényről értesíti a Szociális és Gyámhivatalt, s a jogosultnak a szerzési támogatást vissza kell fizetnie, melyet a Szociális és Gyámhivatal határozattal rendel el. (Kormányrendelet 11/A. § (3) és (4) bekezdés)

Utalvány formájában történő felhasználás esetén az utalványt a Szociális és Gyámhivatal a jogosultságot megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő 15 napon belül állítja ki. Az utalványt csak segédmotoros kerékpár, kerekesszék vásárláshoz, illetve személygépkocsi átalakítására lehet felhasználni. (Kormányrendelet 11. § (1) bekezdés)

A segédmotoros kerékpár, illetve kerekesszék az utalvány kiállítását követően vásárolható meg, a személygépkocsi pedig ezt követően alakítható át. Az utalvány kiállítása előtti megvásárlás vagy átalakítás esetén a közlekedési kedvezmény nem folyósítható. (Kormányrendelet 11. § (2) bekezdés)

Az utalvány a kiállítástól számított 6 hónapig használható fel. A Szociális és Gyámhivatal a lejárt és fel nem használt utalvány esetében új jogosultat jelöl ki. (Kormányrendelet 11. § (3) bekezdés)

Az eljárás menete:

A Szociális és Gyámhivatal megvizsgálja az ügyfél kérelmét, és a becsatolt mellékleteket.

Ha a kérelmező az érvényes vezetői engedély fénymásolatát, a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumot, a tartózkodási engedély másolatát vagy a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatóság állásfoglalás, szakvélemény másolatát nem mellékeli a kérelméhez, a hivatal adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz. (Kormányrendelet 7. § (5) bekezdés)

A további mellékleteket az ügyfélnek kell csatolnia, így amennyiben nem áll minden irat a Szociális és Gyámhivatal rendelkezésére, az ügyfelet határidő tűzésével és annak elmulasztása esetén alkalmazható jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 32. § (1) bekezdés)

Az évente kiadható szerzési és átalakítási támogatások keretszámát a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (továbbiakban: MEOSZ) egyetértésével határozza meg. (Kormányrendelet 2. § e) pontja)

A keretszámról a miniszter minden év május 15-ig tájékoztatja a Szociális és Gyámhivatalt (Kormányrendelet 8. § (1) bekezdés)

A Szociális és Gyámhivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig, a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak a figyelembevételével – dönt a tárgyévi jogosultságokról. A Szociális és Gyámhivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmekről történő döntése során legfeljebb a keretszám 50 %-ának megfelelő támogatás felhasználásáról határozhat. A támogatást nem eredményező azon kérelmekről, amelyek esetében az elutasítás indoka a keretszám kimerülése, a Szociális és Gyámhivatal tárgyéven belül ? a szeptember 30-áig benyújtott kérelmekkel egyidejűleg ? ismételt benyújtás nélkül újból határoz. (Kormányrendelet 8. § (2) bekezdés)

A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezők között a Szociális és Gyámhivatal sorrendet állít fel, és abban az esetben, ha a támogatás felhasználására előírt határidő lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki. (Kormányrendelet 8. § (2b) bekezdés)

A bizottság tagja

 • a MEOSZ elnöke által meghatalmazott képviselő,
 • a rehabilitációs szakigazgatási szerv által felkért vagy kijelölt személy,
 • a hivatal által felkért személy.

(Kormányrendelet 8. § (3) bekezdés)

A Szociális és Gyámhivatalnak a szerzési és átalakítási támogatás tárgyában hozott határozata ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye. A keresetlevelet a Szociális és Gyámhivatalnál kell benyújtani a határozat közlésétől számított 30 napon belül. (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (6) bekezdés és Ket. 109. § (1) bekezdés)

Székesfehérvár, 2012. szeptember 12.

                                                                                  Fejér Megyei Kormányhivatal

                                                                                     Szociális és Gyámhivatala

Kérelem_nyomtatvány (mozgáskorlátozott) – 2012. 09. 08.doc