Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 143/2012.(V.30.) számú Határozata

SHARE
, / 938 0

Baracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Négy Vándor Óvoda magasabb vezetői megbízása tekintetében az alábbi döntést hozza:

I.

Baracs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Négy Vándor Óvoda magasabb vezetői megbízására az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

Baracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a ?közalkalmazottak jogállásáról? szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Baracs ? Kisapostag ? Előszállás Közoktatási Intézmény Társulás által fenntartott

Négy Vándor Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2427 Baracs, Széchenyi u. 102. sz.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodavezető felelős az intézményben az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért, irányításáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
  • legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat a jogszabályi előírásnak megfelelően,
  • büntetlen előélet,
  • pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsgával

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai életrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban, iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, nyilatkozat,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2012. december 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várai Róbert polgármester nyújt a 06-25-521-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Baracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete címére történő megküldésével (2427 Baracs, Táncsics u. 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2012, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
  • Személyesen: Várai Róbert polgármester, 2427 Baracs, Táncsics u. 27.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról Baracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete ? Kisapostag Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleménye ismeretében – dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Baracs Község Önkormányzata, Kisapostag Község Önkormányzata, Előszállás Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala –
  • Oktatási Közlöny

 

II.

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a pályázati felhívás közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

Felelős:              dr. Horváth Zsolt

jegyző

 

Határidő:           – pályázati felhívás közzétételére 2012. július 30