Tájékoztató a képviselő-testületi ülésekről

SHARE
, / 1417 0

2011. évi költségvetés:

A 2011. évi költségvetés előkészítése volt a fő feladat. A kötelező feladatok ellátása mellett fő célkitűzésként a csapadékvíz elvezetését, csatornázást, ipari park kialakítását, valamint a településkép javítását tűzte ki a testület. A 2011. évi költségvetésben általános takarékosságra törekszik az Önkormányzat, szükséges a bevételi források növelése, aminek egyik lehetséges módja az új vállalkozások Baracsra történő telepítése.

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének felülvizsgálata:

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról szóló rendeletben szereplő lakbérkedvezményt (2010 januárjában hozott testületi döntés alapján) a képviselő-testület három lépcsőben megszünteti. Ennek értelmében a jelenleg 20%-os lakbérkedvezményt 2011. június 1-től 10%-ban határozta meg.

Családgondozói álláspályázat:

A szociális törvény módosítása alapján kötelező 1 fő családgondozó alkalmazása községünkben.

A képviselő-testület ezek alapján álláspályázatot írt ki a családgondozói álláshely betöltésére, a beérkezett pályázatokat a testület a napokban fogja elbírálni.

A települési szilárd hulladék elszállításának díjat többször tárgyalta a képviselő-testület, egymást követő két ülésen, majd ? a gazdasági kamara állásfoglalását kikérve ? végül a javaslatot elfogadta.

2011. február 1-től Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2008 (XII.22.) rendelete a következők szerint módosul:
Egy ingatlanon keletkező havi minimális hulladék megállapított  mennyisége 2-szer 120 liter, melynek közszolgáltatási díja:  786 Ft + ÁFA. Minden ezt követő ürítés díja: 260 Ft + ÁFA.

A tárgyaláson szó volt még a zöldhulladék gyűjtéséről, illetve a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításáról falunkban.

A települési folyékony hulladék elszállításának díja:

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az érvényben lévő rendelet módosítását a folyékony hulladék elszállításának díjára vonatkozóan.

Így a Horváth Gábor vállalkozóval kötött szerződés alapján a folyékony hulladék elszállításának díját 2011. február 1-től 840 forint + ÁFA szolgáltatási díjban határozza meg a testület.

Nyomatékkal felhívta a vállalkozó figyelmét számlaadási kötelezettségére, amit a jövőben természetesen ellenőrizni is fog a testület.

Csapadékvíz elvezető övárok:

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kisajátításról szóló 2007. CXXIII. törvény 1.§ (1) és (2) bekezdése alapján kisajátítási eljárást kezdeményez a Baracs, Liget sor kertvégekben megtervezett csapadékvíz elvezetésére szolgáló övárok létesítéséhez szükséges területeken mindazokra az ingatlanokra, ahol az ingatlantulajdonos nem járul hozzá az adásvételi szerződés megkötéséhez.

Piac kialakítása:

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 492. hrsz. lévő ingatlanon piac kialakítását tervezi.

A testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a piac kialakításának előkészületeit a vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet, a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999.(IX.26.) Eüm. rendelet és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezései alapján végezze el, az elkészült dokumentációt terjessze a képviselő-testület elé a piac megnyitására irányuló végső döntés meghozatala előtt.

2011. évi ivóvíz szolgáltatási díj:

Kisapostag-Baracs Víz Szolgáltató Kft. meghívott ügyvezetőjétől, Schmidt Zoltán úrtól a következőket tudta meg a testület: várhatóan 2011. július 31-én, az üzembehelyezést követően az Önkormányzat részére átadja a szolgáltató az üzemeltetési szerződésben vállaltak szerint megépített új kutat a vízműtelepen. 2006-ban 121 db, 2008-ban 77 db csőtörés volt Baracson. 2009. évben a csőtörések száma 68 db, melyből gerincvezetéki csőtörés 4 db. 2010-ben 61 db csőtörést javítottak, melyből gerincvezetéki csőtörés 11 db volt.

A hálózati veszteségünk jelentős, ez az annak idején megépített rossz technológiából, illetve a nem megfelelő minőségű anyag beépítéséből adódik. A házi vezetékek gerincvezetéki csatlakozása törik el a kivitelezés hibája miatt, valamint a szerelés utáni hálózati öblítés következtében. 2010. év során 4 gerincvezetéket cserélt ki a Kft., továbbá történt csőhíd részleges felújítása is. Legfontosabb lépésnek a Szent István utca és a Tanácsház utca közötti rész kijavítását tartja a szolgáltató, mert ha ott a csőhídnál probléma van, akkor az alsó utcák sem kapnak vizet, továbbá az Ady Endre utca végén a csőhíd cseréjét ütemezték be.

Sajnos, Baracs tekintetében 5 millió 201 ezer forint a Kft. 30 napon túli követelés-állománya, ezért idén bevezetik a késedelmi kamatot.

A lakosságnak 2011-től lehetősége lesz arra, hogy a vízdíját átutalással rendezze. A lakossági vízdíj 2011. február 1-től köbméterenként 193 Ft + ÁFA, az alapdíj 167 Ft + ÁFA/hóra módosult, a közületi alapdíj 250 Ft + ÁFA/hó, ivóvíz fogyasztási díj 200 Ft +ÁFA/m3.

Helyi újság kivitelezése:

Mint az Önök is bizonyára észrevették, újságunk új ?köntösben? jelent meg. A Képviselő-testület szerződést kötött Koczka Kata újságírónővel. Természetesen továbbra is várja a szerkesztőség a baracsi lakosoktól, civil szervezetektől, intézményeinktől a cikkeket. Az újságírónő vállalja ezen írások megszerkesztését, a felelős kiadó által összeszerkesztett újság korrektori és képszerkesztői feladatait, tördelését, nyomdai előkészítési munkáit. Lehetőség van meghívni az újságírónőt a falut érintő különböző rendezvényekre, összejövetelekre, megbeszélésekre, ekkor természetesen a Baracsi Szó hasábjain
a vállalkozó vállalja a tudósítást, beszámoló megírását.